logo.gif (2015 bytes)

Seretoninsyndrom


                   
Ett fall av Serotoninsyndrom - eller vi kan kalla det serotoninförgiftning

För några år sedan uppsöktes vi av B, en relativt ung man. Han hade fått medlet, Cipramil, när han sökt för kräkningar och huvudvärk, vid en psykiatrisk akutmottagning.

Medicinen hjälpte inte alls utan istället utvecklade han en lång rad nya symptom:

Sömnproblem, oro, ångest, kunde inte sitta stilla, kraftig svettning, diarré, senare förstoppning, minskade kraftigt i vikt, muntorrhet, uttorkning, mycket hög puls och högt blodtryck, feberkänsla, kraftiga lättutlösta reflexer i benen, ryckningar, skakningar, "kunde knappt gå ner för en trappa", ljuskänslighet, fobier för att gå ut, kände sig helt förändrad, apatisk, "krossad", "allt var slut för mej", förstummad, kunde inte fatta beslut.

Många av hans symtom (12 st) finns med även i FASS:s lista över preparatets biverkningar. Detta bidrog säkert till att när B. och även hans vänner flera gånger sökte hjälp åt honom för det svåra tillstånd han hamnat i snart efter medicineringens början, ville man bara uppmuntra alla att härda ut för snart skulle det bli bättre, för medicinen skulle börja verka och insättningssymtomen försvinna.

I sitt bedrövliga tillstånd och utan att få någon hjälp hos sjukvården, och med den beskrivna svårigheten att fatta beslut lyckades B. bara fatta ett enda desperat beslut: att resa hela vägen hem till föräldrarna i sitt hemland. Vännerna hjälpte honom till flyget. Väl framme träffade han en läkare som ställde korrekt diagnos, serotoninsyndrom. Då först när en läkare sagt det vågade B. avsluta medicineringen och tillfrisknade snabbt.

FASS räknar alltså upp biverkningar av medlen, men säger inget om att de kan bli så många och få sådan styrka att de kan vara mycket allvarliga, ja även livshotande.
Men det B. råkade ut för finns beskrivet i litteraturen.
T.ex. Kirk C. Mills skriver om detta i en artikel i American Family Physician (Oct 1995) betitlad

 

"Serotoninsyndrom

Serotoninsyndrom är en potentiellt livshotande komplikation vid psykofarmakologisk terapi. Syndromet skapas oftast av samtidigt bruk av två eller fler medel som ökar serotoninaktiviteten i hjärnstammen och blir ofta förbisett pga symtomens varierande och ickespecifika natur. Serotoninsyndrom karaktäriseras av förändringar i tänkande, beteende och neuromuskulär aktivitet. Patienter med serotoninsyndrom svarar vanligen bra bara på utsättning och stödjande omvårdnad, men de kan behöva behandling med särskilda antiserotonerga medel såsom cyproheptadin, methysergid och/eller propranolol.

.....
Serotoninsyndrom uppkommer oftast när två eller fler serotonerga medel ges samtidigt. Emellertid har syndromet rapporterats även vid exponering för bara ett medel, både i terapeutisk dos och i överdos.

Primärvårdsläkare skriver ofta ut medel som kan ge serotoninsyndrom. För att minska potentiell dödlighet (c:a 11 %) måste serotoninsyndrom både förhindras genom försiktig medicinering och upptäckas när det uppstår. Vanligen missbedöms de tidigaste symtomen som en försämring av patientens underliggande psykiatriska tillstånd. Detta misstag kan leda till felaktig fortsättning av behandlingen eller till och med till höjd dos av den påfrestande medicineringen. ..

Vissa patienter rapporterar återkommande milda symtom dagar till veckor innan symtomen blir allvarligare. ..

Abnormaliteter i det neuromuskulära systemet är den vanligast rapporterade obsevationen hos patienter med serotoninsyndrom.

 

Tecken och symtom på Serotoninsyndrom (Översikt över 100 fall)*

Tecken/symtom   Frekvens (%)

Kognitiva-beteendemässiga symtom
Förvirring/desorientering 51
Agitation/irritabilitet 34
Koma/medvetslöshet 29
Ångest 15
Eufori/Hypomani 14
Huvudvärk 13
Dåsighet 13
Krampanfall 12
Sömnsvårigheter 11
Hallucinationer (syn o. hörsel) 6
Yrsel 5

Autonoma nervsystemet
Feber 45
Svettningar 45
Hjärtklappning utlöst från sinusknutan 36
Högt blodtryck 35
Förstorade pupiller 28
Illamående 26
Pupiller som ej reagerar på ljus 23
Hudrodnad 20
Lågt blodtryck 16
Diarré 15
Hjärtklappning utlöst från hjärtkamrarna 8
Cyanos (Blåfärgning av hud eller slemhinnor) 6
Bukkramper 5
Ökad salivering 4

Neuromuskulärt
Muskelryckningar 58
Lättutlösta reflexer 52
Muskelstelhet 51
Rastlöshet/hyperaktivitet 48
Darrningar 43
Ofrivilliga rörelser/koordinationsstörning 40
Ryckningar 23
Babinskis tecken (på båda fötterna) 16
Nystagmus (en typ av ryckig ögonrörelse) 15
Kramp i tuggmuskulatur 7
Tandgnissling 6
Opistotonus (En generell kramp på kroppens ryggsida) 6
Förändrad känsel (Parastesier) 6

* De hundra fallen bygger på fall funna av författaren i en litteraturgenomgång.


Litteraturgenomgången pekar på att c:a 70% av fallen har återhämtat sig helt inom 24 timmar. Symtomen varar sällan längre än 72 – 96 timmar i frånvaro av komplikationer. Trots denna positiva statistik är många patienter allvarligt sjuka vid ankomsten. 40% av de ur litteraturen utvalda fallen krävde vård på intensivavdelning och 25% krävde konstgjord andning. Åtminstone 11 dödsfall bedömdes orsakade av serotoninsyndrom. ......


Inga särskilda tester finns för att göra en serotoninsyndrom-diagnos. ... och i över 90% av fallen där koncentrationen av läkemedlet (och dess metaboliter) mättes var de inom de accepterade terapeutiska gränserna.
                                                                            "

Kommentarer:

Denna undersökning av Mills, som är bl.a. medicinsk toxikolog vid Wayne State University, Detroit, publicerad 1995 får väl betecknas som en viktig pionjärinsats angående antidepressiva medels biverkningar, men den beskriver inte närmare hur han gjort sitt urval av de 100 fallen ur litteraturen, så de olika %-siffrorna kan kanske ha begränsad användbarhet. Även avgränsningen av syndromet mot mer normala kombinationer av kraftiga biverkningar är här oklar. Flera forskare har också pekat på att det handlar om en övergående skala kraftiga biverkningar till potentiellt dödliga förgiftningar. Olika förslag finns på ändrad terminologi och även en skattningsskala för detta syndrom, förkortad SSS (Hegerl et al). Mills samlar sig inte till att ge några klara diagnostiska kriterier för syndromet.

I Info från läkemedelsverket 1:95 ges däremot diagnostiska kriterier för vad man hos oss tydligen istället kallar serotinergt syndrom. Tre av följande tio uppräknade symptom skall vara konstaterade plus att man äter två serotoninhöjande medel: Konfusion/hypomani, agitation, myoklonus, hyperreflexi, svettningar, skakningar, tremor, diarré, koordinationsrubbningar, feber.

Man varnar alltså för samtidig behandling med Buspar, elbehandling (ECT), Litium, MAO-hämmare eller ytterligare ett antidepressivt läkemedel. Varningar för MAO-hämmare finns också med i FASS-texterna för de antidepressiva, men de är bara undantagsvis motiverade. Kriterierna för syndromet är i alla händelser konstiga för de förutsätter alltså användning av flera medel samtidigt. Däremot förutsätter den inte höga doser.

I FASS varnas även för att en ökad förgiftningsrisk vid samtidigt alkoholintag.
OBS: information om Serotonergt syndrom finner Du även i slutet av FASS under rubriken Överdosering.

S Mills har i sin artikel en mycket längre lista än Läkemedelsverket (ovan) på serotoninhöjande medel, t.ex. några antiparkinssonmedel som levodopa m.fl. och centralstimulerande droger som kokain och amfetamin. Dödsfall efter intag av drogen "Exstacy" har också tillskrivits serotoninsyndrom.


Förklaringen till att vi reagerar mycket olika
på dessa antidepressiva läkemedel står delvis att finna i att vi av genetiska orsaker har skillnader i våra enzymer som behövs för att bryta ner dem, vilket leder till att man kan få för mycket aktiva beståndsdelar kvar i blodet och till sist antagligen mycket för höga doser serotonin i nervsystemet. C:a 7% av befolkningen i vår världsdel har en markant sämre förmåga att bryta ner dessa antidepressiva och antipsykotiska medel. (Bertilsson&Dahl: Polymorfic Drug Oxidation. Relevance to the treatment of psychiatric disorders. CNS Drugs 1996 Mars 5 (3).)

Vill Du se menyraden?
Klicka här för första sidan.